Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac
 

Archív dokumentov

Výsledky volieb do samosprávy obce Bešeňov, konané dňa 10.11.2018
Výsledky volieb do orgánov samosprávy obce v roku 2018 - A 2018-as önkormányzati választások eredményei
Všeobecne záväzné nariadenia
VZN č. 1/2011 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce Bešeňov
VZN č. 1/2012 ktorým sa vyhlasuje záväzná časť zmien a dpolnkov č. 1 SÚPN-O Bešeňov
VZN č. 2/2012 o dani z nehnuteľností ( ZRUŠENÉ )
VZN č. 3/2012 o podmienkach držania psov na území obce Bešeňov
VZN č. 4/2012 o dani za psa, o dani za užívanie verejného priestranstva a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady ( ZRUŠENÉ )
VZN č. 1/2013 o povinnosti vypracovať a aktualizovať povodňový plán záchranných prác
VZN č. 2/2013 o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp
VZN č. 3/2013 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa MŠ, žiaka ZŠ v školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Bešeňov a žiaka centra voľného času mimo zriaďovateľskej pôsobnosti obce Bešeňov
VZN č. 4/2013 o povinnom príspevku na stravovanie v zariadení školského stravovania o povinnom príspevku na pobyt dieťaťa v MŠ a o povinnom príspevku na činnosť ŠKD - ZRUŠENÉ
VZN č. 5/2013, ktorým sa stanovujú zásady prideľovania obecných bytov postavených s podporou štátu
VZN č. 1/2014 o podmienkach predaja výrobkov, poskytovania služieb na trhových miestach
VZN č. 2/2014 ktorým sa vydávajú trhové poriadky pre príležitostné trhy a ambulantný predaj na území obce Bešeňov
VZN č. 3/2014 ktorým sa dopĺňa VZN č. 3/2013 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy, žiaka zš v školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Bešeňov a žiaka cvč mimo zriaďovateľskej pôsobnosti obce Bešeňov
VZN č. 4/2014 o dani z nehnuteľností - ZRUŠENÉ
VZN č. 5/2014 o dani za psa, o dani za užívanie verejného priestranstva a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady - ZRUŠENÉ
VZN č. 6/2014 o zásadách odmeňovania poslancov Obecného zastupiteľstva v Bešeňove - ZRUŠENÉ
VZN č. 1/2015, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 4/2013 o povinnom príspevku na stravovanie v zariadeniach školského stravovania o povinnom príspevku na pobyt dieťaťa v materskej škole a o povinnom príspevku na činnosť školského klubu detí - ZRUŠENÉ
VZN č. 2/2015 o dani za psa, o dani za užívanie verejného priestranstva a o dani za nevýherné hracie prístroje
VZN č. 3/2015 o miestnom polatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady - ZRUŠENÉ
VZN č. 1/2016 o povinnom príspevku na stravovanie v zariadeniach školského stravovania o povinnom príspevku na pobyt dieťaťa v materskej škole a povinnom príspevku na činnosť školského klubu detí
VZN č. 2/2016 o udeľovaní ocenení obce Bešeňov
VZN č. 3/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Bešeňov
VZN č. 4/2016 o organizácii miestneho referenda
VZN č. 5/2016, ktorým sa dopĺňa VZN č. 3/2015 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady - ZRUŠENÉ
VZN č. 1/2017 o prevádzkovom poriadku pohrebiska obce Bešeňov
VZN č. 2/2017, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Zmien a doplnkov č. 2 Spoločného územného plánu obcí Bešeňov .....
VZN č. 3/2017 o zavedení a poskytovaní elektronických služieb
VZN č. 4/2017, ktorým sa mení a dopĺňa VZN obce Bešeňov č. 2/2015 o dani za psa, o dani za užívanie verejného priestranstva a o dani za nevýherné hracie prístroje
VZN č. 5/2017 o povinnom príspevku na stravovanie v zariadeniach školského stravovania o povinnom príspevku na pobyt dieťaťa v MŠ a o povinnom príspevku na činnosť ŠKD - ZRUŠENÉ
VZN č. 1/2018 o povinnom príspevku na stravovanie v zariadeniach školského stravovania o povinnom príspevku na pobyt dieťaťa v MŠ a o povinnom príspevku na činnosť ŠKD
VZN č. 2/2018 o dani z nehnuteľností
VZN č. 3/2018 o zásadách odmeňovania poslancov Obecného zastupiteľstva v Bešeňove
VZN č. 1/2019 o povinnom príspevku na stravovanie v zariadeniach školského stravovania o povinnom príspevku na pobyt dieťaťa v MŠ a o povinnom príspevku na činnosť ŠKD - ZRUŠENÉ
VZN č. 2/2019 o povinnom príspevku na stravovanie v zariadeniach školského stravovania o povinnom príspevku na pobyt dieťaťa v MŠ a o povinnom príspevku na činnosť ŠKD
VZN č. 3/2019 o miestnom polatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
VZN č. 1/2020 o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi