Ez a weboldal cookie technológiát használ. A sütikről további információt a weboldal Sütik részében talál.

Több
 

Önkormányzat

Polgármester

Község polgármestere:  Mgr. Štefan Šimko
Polgármester helyettes: Ing. Rudolf Gubó

Képviselő testület tagjai: 

 • MUDr. Gergely Erdei
 • PharmDr. Denisa Gallová
 • Mgr. Evelyn Tomová
 • Ing. Rudolf Gubó
 • Mgr. Kornélia Bujalková
 • Patrik Ivan
 • Mária Deszátová
 • Bc. Nora Borgulová
 • Mária Halászová


A Szlovák Nemzeti Tanács Tt. 369/1990. számű törvénye
 a községi önkormányzatokról

11. §

(1) A helyi képviselő-testület a község képviselő-testületi tagokból álló képviseleti testülete, akiket a község lakosai közvetlen választás során négy évre választanak meg. A választási szabályokról külön jogszabály rendelkezik.5) A helyi képviselő-testület megbízatási időszaka az újonnan megválasztott helyi képviselő-testület tagjainak fogadalomtételével jár le.

(2) A képviselő-testületi tagság összeegyeztethetetlen a következő tisztségekkel:

 1. polgármester,
 2. a megválasztás helye szerinti község alkalmazottja; ez nem érvényes, ha a község alkalmazottját hosszútávon felmentették a képviselő-testületi tag tisztségének ellátására,10aa)
 3. a megválasztás helye szerinti község által létrehozott költségvetési szervezet vagy dotációs szervezet képviseleti szerve,
 4. egyéb, külön törvény szerinti tisztség.10b)

(3) A helyi képviselő-testület a képviselő-testületi tagok létszámát, az egész választási időszakra vonatkozóan, a választást megelőzően, a lakosságszám szerint a következőképpen határozza meg:

 1.  legfeljebb 40 lakos esetén 3 képviselő-testületi tag,
 2.  41 és 500 közötti lakosságszám esetén 3 és 5 közötti képviselő-testületi tag,
 3.  501 és 1000 közötti lakosságszám esetén 5 és 7 közötti képviselő-testületi tag,
 4.  1001 és 3000 közötti lakosságszám esetén 7 és 9 közötti képviselő-testületi tag,
 5.  3001 és 5 000 közötti lakosságszám esetén 9 és 11 közötti képviselő-testületi tag,
 6.  5001 és 10 000 közötti lakosságszám esetén 11 és 13 közötti képviselő-testületi tag,
 7.  10 001 és 20 000 közötti lakosságszám esetén 13 és 19 közötti képviselő-testületi tag,
 8.  20 001 és 50 000 közötti lakosságszám esetén 15 és 25 közötti képviselő-testületi tag,
 9.  50 001 és 100 000 közötti lakosságszám esetén 19 és 31 közötti képviselő-testületi tag,
 10.  100 000 feletti lakosságszám esetén 23 és 41 közötti képviselő-testületi tag.

(4) A helyi képviselő-testület dönt a község életét érintő alapvető kérdésekről, a következők tartoznak kizárólagos döntési jogkörébe:

 1.  a község vagyonával és község által használt állami vagyonnal való gazdálkodás és rendelkezés alapelveinek meghatározása, az ilyen vagyont érintő legfontosabb intézkedések jóváhagyása, illetve az ilyen vagyonnal való gazdálkodás ellenőrzése,
 2.  a község költségvetésének és a költségvetés módosításnak jóváhagyása, a költségvetés teljesítésének ellenőrzése és a község zárszámadásának elfogadása, önkéntes gyűjtés kihirdetése és feltételeinek meghatározása, a önkormányzati kötvénykibocsátás jóváhagyása, a 20. § (1) bekezdése szerinti szerződés jóváhagyása, a hitel- vagy kölcsönfelvételről való döntés, az állami (központi) költségvetésből nyújtott visszatérítendő pénzügyi kiegészítésért vállalt kezesség átvállalása; a helyi képviselő-testület által meghatározott terjedelemben a polgármester költségvetési módosításokat eszközölhet,
 3.  a község vagy a községrész területfejlesztési tervének jóváhagyása és a község életének egyes területeinek fejlesztésére vonatkozó koncepció jóváhagyása,
 4.  a helyi adók bevezetéséről vagy megszüntetéséről való döntés és a helyi illeték kivetése,5a)
 5.  a helyi adó vagy a helyi illeték és mibenlétének meghatározása,
 6.  a község életének és fejlesztésének legfontosabb kérdéseiről tartandó helyi referendum kihirdetése és a községi lakossággyűlés összehívása,
 7.  rendeletekről való határozathozatal,
 8.  a 21. § (1) bekezdése szerinti nemzetközi együttműködésről szóló megállapodások és a község nemzetközi egyesületekben tagként való részvételének jóváhagyása, 
 9.  a polgármesteri illetmény külön törvény szerinti megállapítása11) és a polgármesteri tisztség terjedelmének az egész megbízatási időszakra való meghatározása legkésőbb a választás előtti kilencvenedik napig; a polgármesteri tisztség terjedelmének a polgármester javaslatára történő módosítása a megbízatási időszak alatt,
 10.  a község főellenőrének (továbbiakban: “főellenőr”) megválasztása és visszahívása, a főellenőri tisztség terjedelmének és a főellenőri fizetés meghatározása, a főellenőr jutalmának jóváhagyása,
 11.  a község statútumának, a helyi képviselő-testület tárgyalási rendjének és a képviselő-testületi tagok javadalmazási alapelveinek jóváhagyása,
 12.  a község költségvetési és dotációs szervezeteinek létrehozása, megszüntetése és ellenőrzése és a polgármester javaslatára ezek vezetőinek (igazgatóinak) kinevezése és leváltása, gazdasági társaságok és egyéb jogi személyek alapítása és felszámolása, illetve a községek képviselőinek e gazdasági társaságok és egyéb jogi személyek képviseleti és ellenőrző szerveibe való jóváhagyása, valamint a község jogi személyeken belüli anyagi részvállalásának jóváhagyása,
 13.  a község eszközeinek és tevékenységeinek összevonásának jóváhagyása és az egyesületekben való részvétel jóváhagyása, valamint a közös regionális vagy célalapok létrehozásának jóváhagyása,
 14.  a község önkormányzati tevékenységének gyakorlásához szükséges szervek alapítása és megszüntetése, illetve ezek munkakörének meghatározása,
 15.  a község tiszteletbeli polgári címének, a község kitüntetéseinek és díjainak adományozása,
 16.  a község címerének, a község zászlajának, a község pecsétjének, esetlegesen pedig a község himnuszának megalkotása,
 17.  egyetértés kiadása község 2.aa § 1. bek. szerinti hozzácsatolásával.

12. §

A helyi képviselőtestület ülésezése

(1) A helyi képviselő testület szükség szerint ülésezik, de legalább háromhavonként. Ha a képviselő-testület ülésének összehívását a képviselő-testületi tagok legalább harmada kéri, akkor a polgármester úgy hívja össze a képviselő-testület ülését, hogy arra az ülést kezdeményező kérelem kézbesítésétől számított 15 napon belül kerüljön sor. A helyi képviselő-testület alakuló ülését az előző választási időszakban megválasztott polgármester úgy hívja össze, hogy arra a választástól számított 30 napon belül kerüljön sor. A helyi képviselő testület a megválasztása helye szerinti községben ülésezik.

15. §

A bizottságok

 •  A helyi képviselő-testület saját, állandó vagy ideiglenes javaslattévő, végrehajtó és ellenőrző szervként, bizottságokat hozhat létre.
 •  A bizottságok képviselő-testületi tagokból és a helyi képviselő-testület által választott egyéb személyekből áll.
 •  A bizottságok összetételét és feladatkörét a helyi képviselő-testület határozza meg.
 •  A bizottsági tagnak, aki nem képviselő-testületi tag, javadalmazás nyújtható a naptári év során legfeljebb a polgármester egyhavi fizetése felének megfelelően, emelés nélkül a megfelelő fizetési csoport13) alapján; ez vonatkozik a városrész bizottságának tagjára is, aki nem képviselő-testületi tag.