Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac
 

Voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov 2022

VOĽBY 2022

Voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov

Dňa 29. októbra 2022 od 7.00 do 20.00 hod sa uskutočnia na Slovensku spojené regionálne voľby, a to voľby do orgánov samosprávnych krajov a voľby do orgánov samosprávy obcí.

V Bešeňove budú vytvorené 2 volebné okrsky, kde budú môcť voliči hlasovať:

1. okrsok v budove Kultúrneho domu – veľká sála

2. okrsok v budove Kultúrneho domu - zasadačka

Volič, ktorý sa nemôže dostaviť do volebnej miestnosti zo závažných, najmä zdravotných dôvodov, má právo požiadať o prenosnú urnu pred voľbami na obecnom úrade na tel. čísle: 035/6487 121, alebo v deň konania volieb môže volič požiadať o prenosnú urnu okrskovú volebnú komisiu do 12:00 hodín v Kultúrnom dome.

V spojených župných a komunálnych voľbách budú môcť hlasovať aj voliči v izolácii alebo karanténe z dôvodu ochorenia COVID-19 doma do špeciálnej volebnej schránky. Oprávneným voličom je aj osoba, ktorá v deň konania volieb žije s oprávneným voličom v spoločnej domácnosti. Hlasovanie zabezpečia dvaja vyslaní členovia špeciálnej volebnej komisie. Oprávnený volič podáva žiadosť o špeciálny spôsob hlasovania zapisovateľovi miestnej volebnej komisie obce svojho trvalého pobytu výlučne telefonicky v úradných hodinách obecného úradu v období od 24. októbra do 28. októbra do 12.00 hod. na telefónnom čísle: 035/6487 121.

Oprávnený volič v telefonickej žiadosti oznámi zapisovateľovi MVK svoje osobné údaje v rozsahu:

- meno a priezvisko

- rodné číslo

- adresa trvalého pobytu

- adresa miesta, na ktorom žiada vykonať špeciálny spôsob hlasovania

- telefonický kontakt.

Jednou telefonickou žiadosťou možno požiadať o zapísanie do špeciálneho zoznamu oprávnených voličov všetkých oprávnených voličov žijúcich v spoločnej domácnosti.

Na hlasovacom lístku pre voľby poslancov obecného zastupiteľstva môže volič zakrúžkovať najviac toľko poradových čísiel kandidátov, koľko poslancov má byť v príslušnom volebnom obvode zvolených. Počet poslancov, ktorý sa volí v obci Bešeňov je 9. Na hlasovacom lístku pre voľby starostu obce môže volič zakrúžkovať poradové číslo len jedného kandidáta. V osobitnom priestore určenom na úpravu hlasovacích lístkov vloží volič do bielej obálky hlasovací lístok pre voľby do obecného zastupiteľstva a hlasovací lístok pre voľby starostu obce.

Na hlasovacom lístku pre voľby do zastupiteľstva samosprávneho kraja môže volič zakrúžkovať najviac toľko poradových čísiel kandidátov, koľko poslancov má byť v príslušnom volebnom obvode zvolených. Vo volebnom obvode sa volí 8 poslancov. Na hlasovacom lístku pre voľby predsedu samosprávneho kraja môže volič zakrúžkovať poradové číslo len jedného kandidáta. V osobitnom priestore určenom na úpravu hlasovacích lístkov vloží volič do modrej obálky hlasovací lístok pre voľby do zastupiteľstva samosprávneho kraja a hlasovací lístok pre voľby predsedu samosprávneho kraja.

Po opustení osobitného priestoru na úpravu hlasovacích lístkov volič vloží modrú obálku do modrej schránky a bielu obálku do bielej schránky. Ak volič vloží obálku do nesprávnej schránky na hlasovanie, je takéto hlasovanie neplatné.


Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do Obecného zastupitešľstva v Bešeňove - kliknite sem

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby starostu obce Bešeňov - kliknite sem

INFORMÁCIA  O PODMIENKACH PRÁVA VOLIŤ A PRÁVA BYŤ VOLENÝ DO ORGÁNOV SAMOSPRÁVY OBCÍ - kliknite sem

INFORMÁCIA  O PODMIENKACH PRÁVA VOLIŤ A PRÁVA BYŤ VOLENÝ DO ORGÁNOV SAMOSPRÁVNYCH KRAJOV  - kliknite sem

Zverejnenie počtu obyvateľov v obci - kliknite sem

Oznámenie o určení volebných obvodov a počtu poslancov pre volebné obdobie 2022 - 2026 - kliknite sem

Vymenovanie zapisovateľa miestnej volebnej komisie v obci - kliknite sem

Elektronická adresa na doručovanie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka - kliknite sem

Volebné okrsky  a volebné miestnosti na území obce Bešeňov - kliknite sem    Zoznam volieb: